THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

03 พฤษภาคม 2563 : 18:09 น.

ชัยนาท-กรมการพัฒนาชุมชนจัดโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบรอบ 1 ปี และถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล โดยเริ่มพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ณ เขาขยาย ต.เขาพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท

นายสุทธิพงษ์ เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่แต่ละพระองค์ทรงให้ความสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลและรักษาป่าไม้ จึงได้ดำเนินการโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปีขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ทั้งนี้ เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2562 และมีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” แสดงพระราชประสงค์ที่จะประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังพระราชดำรัสพระราชทานแก่ราษฎรบ้านถ้ำติ้ว ณ บ้านถ้ำติ้ว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2525

“…พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันก็จะสร้างป่า” เป็นพระราชดำรัสพระราชทาน ที่ทรงให้ความสำคัญกับป่าไม้ในประเทศ ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ให้บรรเทาวิกฤตสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและของโลก ทรงเชิญชวนประชาชนทั่วไป และข้าราชการในภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันปลูกป่าตัวอย่าง เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกรัก หวงแหนป่าไม้ นอกจากจะทรงให้ความสำคัญกับการปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้แล้ว ยังทรงให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย ดังพระราชดำรัสพระราชทานในพิธีเปิดการประชุม ครั้งที่ 26 ของสภาสตรีระหว่างประเทศ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 กันยายน พุทธศักราช 2534 ความตอนหนึ่งว่า “ป่าไม้ทรงคุณค่ามหาศาลในการผลิตน้ำให้แก่เรา น้ำซึ่งเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ รวมไปถึงการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการพัฒนาต่างๆ ของชาติ เราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ทั่วไปอย่างเข้มแข็ง เพื่อทะนุบํารุงสภาพแวดล้อม อันจะส่งผลดี ไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปด้วย…”

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้ดำเนินการโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายในการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น 1 ล้านต้น และร้อยละ 80 ของจำนวนต้นไม้ จะรอดตายจากการปลูก โดยใช้พื้นที่ต้นแบบคือ เขาขยาย จ.ชัยนาท พื้นที่สาธารณะของจังหวัด/อำเภอ, พื้นที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จำนวน 11 แห่ง แพื้นที่ชุมชนขยายผลจำนวน 22 แห่ง และพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 1,500 แปลง

“หวังว่าโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกันทุกจังหวัดนี้จะสร้างประโยชน์ให้ประชาชนมีแหล่งอาหาร แหล่งไม้ใช้สอยในครัวเรือน และไม้เศรษฐกิจในชุมชน เพื่อการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ