THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

03 พฤษภาคม 2564 : 12:26 น.

ลำพูน-รมช.เกษตรฯเดินหน้ามอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.แก่เกษตรกร 198 ไร่ พร้อมตรวจสอบพื้นที่หมดสัมปทานเหมืองแร่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้และวิจัยพืชสมุนไพร

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาพื้นที่ชุมชนบ้านเด่นเหม้า และเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ตลอดจนรับฟังสภาพปัญหาของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้มีความเหมาะสม ณ วัดเด่นเหม้า หมู่ที่ 5 ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน การลงพื้นที่ได้ดำเนินการตามมาตรกา ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า จ.ลำพูนได้ร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการแก้ไขปัญหาที่ดินให้แก่พี่น้องเกษตรกร ชุมชนต.แม่ลาน โดยมีแนวทางการนำที่ดิน จำนวน 2,706 ไร่ มาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน และจัดที่ดินให้แก่ราษฎรให้ได้รับเอกสารสิทธิ์ ต่อไป ซึ่งในวันนี้ได้มาพบปะพี่น้องเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาราษฎรบ้านเด่นเหม้า และได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) จำนวน 29 ราย 32 แปลง เนื้อที่ 198 ไร่ โดยมอบผ่านนายอำเภอลี้ พร้อมได้รับทราบแนวทางการจัดที่ดินพื้นที่หมดสัมทานเหมืองแร่ ต.นาทราย เนื้อที่ 241 ไร่ เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และวิจัยพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน

สำหรับ จ.ลำพูน มีพื้นที่ประมาณ 2,815,000 ไร่ แบ่งออกเป็น 8 อำเภอ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบหุบเขาและพื้นที่ลักษณะภูเขา มีพื้นที่ประกอบเกษตรกรรม 692,000 ไร่ สินค้าเกษตรที่สำคัญได้แก่ ลำไย ข้าว กระเทียม โคนม และไก่พื้นเมือง ชุมชนบ้านเด่นเหม้า ต.แม่ลาน อ.ลี้ มีประชากร จำนวน 259 ราย 89 ครัวเรือน อาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่หาด แม่ก้อ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และลำไย และพื้นที่ดังกล่าว ไม่มีเอกสารสิทธิ์อีกด้วย

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ